اخبارآکادمی آریانا آیکیدو
امتحانات جهانی 
امتحانات دان های  1 و 2 جهانی درتاریخ
1400/8/28 انجام شد و با موفقیت به پایان رسید.

برگزاری آزمون دان و مربیگری عملی درتاریخ 1399/8/9 بامجوزصادرشده ازفدراسیون انجمن ورزشهای رزمی
طبق آخرین تحولات درفدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای
 ( اصفهانی دوجو ) طبق روال قبل حکم فعالیت خودرادریافت نمود.

مجوزرسمی بین المللی
درضمن طبق اعلام همبودوجو سازمان جهانی ژاپن ( 合気道本部道場 ) آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ثبت رسمی گردید و حکم فعالیت خودرابعنوان دوجو درایران دریافت نمود و استاد اصفهانی ممتحن بین المللی گردیدند.
 
پوستر
معرفی آیکیدو و اصفهانی دو جو
.

هنرجویان آیکیدو

Zenpo. Kouho-Ukemi

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات
سمینار بین المللی 2017