اخبار

  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/06/15 ساعت 8/30 صبح در باشگاه ایثار
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1398/04/07 ساعت 8/30 صبح در باشگاه ایثار
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1397/12/3 ساعت 8/30 صبح در باشگاه ایثار
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1397/8/25 ساعت 9 صبح در باشگاه ایثار
  • ورود شیهان یوشیدا از کشور ژاپن به ایران درتاریخ 1397/7/17 به عودت اصفهانی دوجو  آیکیدو آی کی کای برنامه دورهمی هنر جویان خود تمرینات آیکیدو.
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1397/05/12 ساعت 9 صبح در باشگاه ایثار                              
  • برگزاری یک دوره دان فنی کشوری فدراسیون و مربیگری درجه انجمن ملی آیکیدو ایران در استان خراسان رضوی (مشهد)     تاریخ 1397/06/02
  • برگزاری آزمون ارتقاء درجه هنرجویان آکادمی آریاناآیکیدو آی کی کای در روز جمعه مورخه 1397/03/11 ساعت 9 صبح در باشگاه ایثار

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

پوستر

توسط : admin | تاریخ : 1397/03/04 | نظرات

هنرجویان آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

سمینار بین المللی 2017

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات