سن سی
نام مدرس: رضا کافوری
درجه: دان 4 جهانی/دان 4 کشوری - عضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . کای ( همبودوجو ) - مربی رسمی ،عضوفدراسیون ورزش های رزمی ج.ا.ا
سابقه آیکیدو: 13 سال
آدرس محل آموزش: تهران،بلوارمرزداران شهرک آزمایش مجموعه ورزشی سروش
تلفن: 1984915 912 98+  - 021
روز های آموزش:یکشنبه - 3شنبه - 5 شنبه
ساعت آموزش: 19:30  الی 21
محدوده سنی: از7سال به بالا