سن سی

نام  مدرس:محمدمسعودگوهرزای
درجه: دان 4 جهانی/دان 4 کشوری عضوسازمان جهانی آیکیدو آی.کی.کای (همبودوجو) مربیرسمی،عضوفدراسیون ورزش های رزمی

سابقه آیکیدو:
آدرس محل آموزش:
تلفن:
روز های آموزش:
ساعت آموزش:
محدوده سنی: از7سال به بالا
توسط : admin | تاریخ : 1396/12/14 | نظرات