سن سی

نام استاد تعلیم دهنده:محمدمسعودگوهرزای
درجه: دان3 جهانی/دان4 کشوری عضوسازمان جهانی آیکیدو آی. کی. کای (همبودوجو) مربیرسمی، عضوفدراسیون ورزش های رزمی

سابقه آیکیدو:
آدرس محل آموزش:
تلفن:
روز های آموزش:
ساعت آموزش:
محدوده سنی:
توسط : admin | تاریخ : 1396/12/14 | نظرات