سن سی

نام استاد تعلیم دهنده:سعدگوهرزای
درجه:دان3جهانی / دان3 کشوریعضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . آکای (همبودوجو ) مربی رسمی، عضوفدراسیون ورزش های رزمی
سابقه آیکیدو:
آدرس محل آموزش:
تلفن:
روز های آموزش:
ساعت آموزش:
محدوده سنی:


توسط : admin | تاریخ : 1396/12/15 | نظرات