آدرس:
  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهر: تهران
  • خیابان اصلی: بلوار مرزداران
  • خیابان فرعی:خیابان آزمایش
  • نام مجموعه ورزشی سروش
  • نام واحد: آکائمی آیکیدو آریانا (اصفهانی دو جو)