اخبار

   مرکز هنر رزمی آي کی دو
پـرورش ذهـن و بـدن همیشه منجر به ارتقاء اجتماعی و شخصی نوع بشر می شود و این امر می تواند به وسیله ورزشهایی مانند آي کی دو انجام شود زیرا در آي کی دو هماهنگی ذهن و بدن یکی از مهمترین اموري است که باید با تمرین روزانه بدست آید.
 اهداف اصلی که باید در آکادمی آي کی دو آریانا حاصل شو: ارتقاء سلامت روحی و جسمی جامعه.
 معرفی هنر رزمی آي کی دو به جامعه ایرانی. گسترش روابط بین المللی بین ایران و ژاپن
 (به خاطر محبوبیتی که این هنر در ژاپن دارد) تقویت ذهن و آماده سازي مردم براي یک زندگی اجتماعی بهتر.
 آشنایی بیشتر با طبیعت و درك بهتر محیط.


  • برگزاری آزمون دان و مربیگری عملی در تاریخ 1399/8/9 بامجوزصادرشده ازفدراسیون انجمن ورزشهای رزمی
  • طبق آخرین تحولات درفدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ( اصفهانی دوجو ) طبق روال قبل حکم فعالیت خودرادریافت نمود.
  • درضمن طبق اعلام همبودوجو سازمان جهانی ژاپن ( 合気道本部道場 ) آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ثبت رسمی گردید
  • و حکم فعالیت خودرابعنوان دوجو درایران دریافت نمود و استاد اصفهانی ممتحن بین المللی گردیدند.
  • اطلاعیه آکادمی آریانا
  • اعلاع امتحانات جهانی درجهت آمادگی هنرجویان ( دان1 الی دان 4 )
  •  

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات

پوستر

توسط : admin | تاریخ : 1397/03/04 | نظرات

هنرجویان آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

سمینار بین المللی 2017

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات