اخبارآکادمی آریانا آیکیدو

درضمن طبق اعلام هومبودوجو سازمان جهانی ژاپن ( 合気道本部道場 )
 آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ثبت رسمی گردید و حکم فعالیت خودرابعنوان نماینده و ریاست آکادمی را دریافت نمود
  و استاد اصفهانی ممتحن بین المللی گردیدند.

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات
معرفی آیکیدو و اصفهانی دو جو

هنرجویان آیکیدو

Zenpo. Kouho-Ukemi

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات