جدول زمانی ارتقاع درجات

اسامی قبول شدگان آزمون (دان 5)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
       
       
 
       اسامی قبول شدگان آزمون جهانی (دان 4)                                                           
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / کشوری
       
حاج صمدی عماد
1395/12/20
 
جهانی
گوهرزای سعید
1395/12/20
 
جهانی
گوهرزای محمدمسعود
1395/12/20
 
جهانی


اسامی قبول شدگان آزمون (دان 3)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
آبانگر محمدهادی 1395/12/20 کشوری
دهگاهی محمد 1395/12/20 کشوری
بصام وحید 1395/12/20 کشوری
لبافی مهدی 1395/12/20 کشوری
ایران نژاد مهدی 1395/12/20 کشوری
خرازی فریبا 1395/12/20 کشوری
کافوری رضا 2016/08/05 کشوری & جهانی

اسامی قبول شدگان آزمون (دان 2)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
گوهرزای آریا 1395/04/25 کشوری
آقازاده رضا 1395/04/25 کشوری

اسامی قبول شدگان آزمون (دان 1)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
خانی منصور 1395/12/20 کشوری
خانی مسعود 1395/12/20 کشوری
عرب عرشیا 1395/12/20 کشوری
شریفی امیر 2016/08/05 کشوری و جهانی
نوری حمید 2016/08/05  کشوری و جهانی
پاشا عرب 2016/08/05 کشوری و جهانی
شریفی محسن 1394/12/21 کشوری و آکادمی
فیروزیان ادریس 1394/12/21 کشوری و آکادمی
کجوری هرج جواد 1394/12/21 کشوری و آکادمی
مجیدی مجید 1394/12/21 آکادمی
عرب ارشیا 1395/12/12 آکادمی
هاشمی سیدعلی 1395/12/12 کشوری و آکادمی

اسامی قبول شدگان آزمون (Q-1)
 نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
فلاح نژاد کیانوش 1396/04/02 آکادمی
بحری یکتا ارغوان 1395/09/19 آکادمی
سامیراد آریا 1395/08/07 آکادمی

اسامی قبول شدگان آزمون (Q-2)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
بحری یکتا ارغوان 1395/03/12 آکادمی
میرجعفری نازنین 1395/04/23 آکادمی
فلاح نژاد کیانوش 1395/08/07 آکادمی
قاسمی سیان مهدی 1395/08/07 آکادمی

اسامی قبول شدگان آزمون (Q-3)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
نصیرتفرشی ایمان 1396/04/02 آکادمی
شریفی محمد 1395/11/08 آکادمی
گل زاده امید 1395/11/08 آکادمی
میرزائی عباس آبادی حامد 1395/08/07 آکادمی

اسامی قبول شدگان آزمون (Q-4)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
نصیرتفرشی ایمان 1395/11/08 آکادمی
جواهری هانیه 1395/11/02 آکادمی
مشهدعلی تهرانی نوید 1395/08/07 آکادمی
سوری شعار علی 1395/08/07 آکادمی
شریفی محمد 1395/08/07 آکادمی

اسامی قبول شدگان آزمون (Q-5)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
خادمی پوریا 1396/04/02 آکادمی
شاهکامرانی آرین 1396/04/02 آکادمی
حسنبیگلو عرفان 1396/04/02 آکادمی
علیرمیرزایی فربد 1396/02/28 آکادمی
تاریوردی داریانی آروین 1396/02/28 آکادمی
قادری محبوبه 1395/11/09 آکادمی
بهزادمنش شهاب 1395/11/08 آکادمی
شعرباف کلاقیچس محمدامین 1395/11/08 آکادمی
باستان پور آرش 1395/11/08 آکادمی
خرمایی پور امیررضا 1394/12/25 آکادمی
ایوبی منش سحر 1395/03/17 آکادمی
جواهری عطیه 1395/03/17 آکادمی
جواهری محمدرضا 1395/06/18 آکادمی
نصیرتفرشی ایمان 1395/08/07 آکادمی
فلاح شهیدی سیدمحمدتقی 1395/08/07 آکادمی

اسامی قبول شدگان آزمون (Q - 8 -7- 6)
نام خانوادگی نام تاریخ قبولی جهانی / آکادمی
      آکادمی
ایزدپناه کیمیا 1396/05/07 آکادمی
خیاطی محمدمهدی 1396/02/28 آکادمی
       
علیرمیرزایی فربد 1395/11/11 آکادمی
تاریوردی داریانی آروین 1395/11/11 آکادمی
خسروی محمدمهدی 1395/11/08 آکادمی
فتاح زیارانی امیرعلی 1395/10/09 آکادمی
بهزادمنش شهاب 1395/10/01 آکادمی
ابراهیم زاده علیرضا 1395/04/10 آکادمی
زارع متین 1395/04/10 آکادمی
قادری محبوبه 1395/03/26 آکادمی
نصیرتفرشی ایمان 1395/06/07 آکادمی
باستان پور آرش 1395/06/04 آکادمی
       
جواهری هانیه 1395/03/26 آکادمی

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/03 | نظرات