اخبارآکادمی آریانا آیکیدو

  امتحانات جهانی 

آزمون رده دان جهانی 2023 توسط ممتن جهانی استاد اصفهانی تاریخ : 6/31/ 1402برگذارمی گردد.
دریافت احکام  دان های 1 و 3 هنرجویان آکادمی آریان ازسازمان جهانی همبودوجو ژاپن درتاریخ
1401/9/12

مجوزرسمی بین المللی
درضمن طبق اعلام همبودوجو سازمان جهانی ژاپن ( 合気道本部道場 ) آکادمی آریانا آیکیدو آی کی کای ثبت رسمی گردید و حکم فعالیت خودرابعنوان ریاست آکادمی را دریافت نمود و استاد اصفهانی ممتحن بین المللی گردیدند.
 

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/02 | نظرات
道場写真
معرفی آیکیدو و اصفهانی دو جو
.

هنرجویان آیکیدو

Zenpo. Kouho-Ukemi

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات

منشور اخلاقی آیکیدو


合気道の 倫理憲章
よろしくお願いします
با احترام و تشکر از شما

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/22 | نظرات