سن سی

نام مدرس:
درجه:دان 3 جهانی / دان 3 کشوریعضوسازمان جهانی آیکیدو آی . کی . آکای (همبودوجو ) مربی رسمی، عضوفدراسیون ورزش های رزمی
سابقه آیکیدو:
آدرس محل آموزش:
تلفن:
روز های آموزش:
ساعت آموزش:
محدوده سنی:توسط : esfahani | تاریخ : 1396/12/04 | نظرات