سن سی

نام مدرس: سعدگوهرزای
درجه:دان 4 جهانی - دان 4 کشوری
وعضوسازمان جهانی آیکیدو آی  کی  آکای (همبودوجو ژاپن )
مربی رسمی، عضوفدراسیون ورزش های رزمی و مسول کمیته فنی
سابقه آیکیدو: 21 ( محدوده سنی: از7سال به بالا
آدرس محل آموزش:
شماره تماس : 09377420290

توسط : admin | تاریخ : 1396/12/14 | نظرات