اصطلاحات آیکیدو

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات

لحظه ای تمرکز

توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات

اساس تمرینات و تمرکز حواس


توسط : admin | تاریخ : 1395/08/05 | نظرات

تمرین و پرورش

در آی‌کی‌دو، همانطور که تقریباً در تمام هنرهای رزمی ژاپنی دیده میشود ، هر دو جنبه "جسم"و"روح و روان" مورد پرورش قرار میگیرد. پرورش جسمی در آی‌کی‌دو متنوع است به طوری که برای این منظور در هر جلسه با تمرین های عمومی و حتی تمرینات خاصی این مسئله را پوشش میدهند.از آنجا که بخش قابل توجهی از هر جلسه آی‌کی‌دو شامل پرورش جسمی و فکریست، اولین چیزی که اکثر دانش آموزان یاد می گیرند چگونگی پرتاب شدن ، سقوط و یا به اصطلاح اوکمی است برای این منظور تکنیک های خاصی برای حمله هر دو نفر پیشبینی شده است. پس از آموختن تکنیک های پایه، هنرجویان دفاع آزاد علیه حریف های متعدد و تکنیک های برای دفاع در مقابل سلاح و حتی دفاع با سلاح را تمرین میکنند.


توسط : esfahani | تاریخ : 1395/10/23 | نظرات

دایره و مربع

توسط : esfahani | تاریخ : 1395/11/22 | نظرات